Anodoo 更多交互解决方案   

点击以上功能了解详情,或者参考更多交互渠道:互联网类电子商务类社交媒体类移动终端类

         Anodoo CX多渠道连接业务领域,帮助企业自建多种交互渠道,以及打通第三方交互平台,同时对接Anodoo CX的客户关系,客户营销,客户销售,客户服务业务领域,共同实现连接型的CRM,实现Anodoo CX的“连接,移动,智能”三大理念。

Anodoo CX 多渠道连接业务领域 - 产品模块图

Anodoo CX 多渠道连接业务领域 - 产品解决方案图


Anodoo CEH 客户交互中心解决方案

Anodoo Web 互联网交互解决方案

Anodoo Commerce 电子商务交互解决方案

Anodoo Social 社交媒体交互解决方案

Anodoo Mobile 移动端交互解决方案

更多其他交互解决方案